✅صرف احراز رابطه نامشروع زوجه، مبین نشوز وی و مسقط حق نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت نیست.

شعبه ۲۶ دیوانعالی کشور تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۲۳۳ ⚫️رای دیوان با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی #زوجه خانم ن.ج. با وکالت آقای ذ.ص. به طرفیت فرجام‌خوانده شوهرش […]