کیفیت اخذ پروانه وکالت

بحث پذیرش بی ضابطه در حرفه وکالت اذهان وکلای دادگستری و خصوصاً جوانان را به خود مشغول کرده است. کسانی که با اثبات تفوق علمی خویش در آزمونی که هر ساله توسط سازمان سنجش و […]