منابع امتحانی آزمون قضاوت۹۴:

منابع امتحانی آزمون قضاوت۹۴: -داوطلبان دانشگاهی: حقوق اساسی ضریب۱ حقوق مدنی ضریب۳ حقوق تجارت ضریب۲  آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی ضریب۳ آئین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری ضریب۲ حقوق جزای عمومی ضریب۲ […]