توصیه های سپیده توانپور رتبه ۵کانون کرمان

توصیه های سپیده توانپور رتبه پنجم آزمون وکالت ۹۴ کانون کرمان آزمون ، وکالت ، وکالت ۹۵ ؛ آزمون وکالت

توصیه های رتبه۶آزمون وکالت کانون خراسان

توصیه های رتبه۶آزمون وکالت کانون خراسان    آزمون ، وکالت ، وکالت ۹۵ ؛ آزمون وکالت

کارنامه رتبه یک آزمون آزمایشی مرحله ۹ آمادگی وکالت ۹۵

کارنامه رتبه یک آزمون آزمایشی مرحله ۹ آمادگی وکالت ۹۵ سمیرا قلی زاده موفق به کسب رتبه یک آزمون آزمایشی مرحله نهم گروه آموزشی حسن زاده گردید.