نکته درس اصول فقه ( آمادگی آزمون وکالت )

نکته درس اصول فقه ( آمادگی آزمون وکالت ) نکته ۱⃣۵⃣: اقسام مخصص: ۱: متصل(جزیی از جمله عام است و خود مستقل نیست.) ۲:منفصل(مخصصی است که درکلام موجود نبوده بلکه در کلامی مستقل موجود باشد.) […]

نکته درس حقوق مدنی ( آزمون وکالت )

نکته درس حقوق مدنی ( آزمون وکالت ) نکته۴۱: تبدیل تعهد مستنبط  از قانون مدنی به چهار قسم تقسیم می‌شود: الف.تبدیل تعهد ازطریق تبدیل موضوع دین باشد. ب. تبدیل تعهد ازطریق تبدیل متعهد (دکترکاتوزیان این […]

نکته درس آیین دادرسی مدنی ( آزمون وکالت )

نکته درس آیین دادرسی مدنی ( آزمون وکالت ) نکته ۴۱: گزارش اصلاحی، قابلیّت اعتراض و تجدیدنظرخواهی را ندارد، چون رأی محسوب نمی‌شود. نکته ۴۲: استثنائات قاعده­ فراغ دادرس عبارتند از: اعاده­ دادرسی، اعتراض ثالث، […]

نکته درس حقوق مدنی ( آزمون وکالت )

نکته درس حقوق مدنی ( آزمون وکالت ) یکی از سوالات  آزمون وکالت ۹۴ در درس مدنی  از ماده ذیل طراحی شده بود  ماده ۱۷۹ قانون دریایی – امکان تغییر یا فسخ قرارداد و کمک […]

نکته آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت

نکته آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت  ✅۴⃣۶⃣نکته۶۴: چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به‌نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان […]