سمینار رایگان آشنایی با روش جدید تدریس حقوق جزا

سمینار رایگان  آشنایی با  تدریس حقوق جزا
به سبک شبکه ای مفهومی ویژه آزمون وکالت ، قضاوت و کارشناسی ارشد  

توسط استادمحمدی  

در موسسه منظم آموزش عالی آزاد فناوران توس
 

https://telegram.me/vakilrahnama1


پنج شنبه  همین هفته ساعت ۱۵:۳۰  تا ۱۷:۳۰ 
دانشجو ۱۰   پلاک ۲۹             رزرو  رایگان:  38671185