برنامه بودجه بندی آزمون های آزمایشی وکالت ۱۳۹۵

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس

(گروه آموزشی حسن زاده )

برای مشاهده

جهت دانلود فایل بودجه بندی کلیک کنید…

توضیحات

تاریخ  آزمون ها

آزمون ها

 

۹۴/۱۰/۲۵

 

آزمون مرحله اول

 

۹۴/۱۱/۲

 

آزمون مرحله دوم

 

۹۴/۱۱/۹

 

آزمون مرحله سوم

 

۹۴/۱۱/۲۳

 

آزمون مرحله چهارم

 

۹۴/۱۲/۷

 

آزمون مرحله پنجم

 

۹۴/۱۲/۱۴

 

مرحله ششم  (اولین مرحله آزمون جامع)

پنجشنبه ساعت ۱۵ برگزار میگردد.

۹۴/۱۲/۲۷

آزمون مرحله هفتم

یکشنبه ساعت ۱۵ برگزار میگردد.

۹۵/۱/۱۵

آزمون مرحله هشتم

 

 

۹۵/۱/۲۷

آزمون مرحله نهم

 

 

۹۵/۲/۱۰

آزمون مرحله دهم

 

 

۹۵/۲/۲۴

آزمون مرحله یازدهم

 

 

۹۵/۲/۳۱

آزمون مرحله دوازدهم(دومین مرحله آزمون جامع)

پنجشنبه ساعت ۱۵ برگزار میگردد.

۹۵/۳/۱۳

آزمون مرحله سیزدهم

 

۹۵/۳/۲۸

آزمون مرحله چهاردهم

 

 

۹۵/۴/۱۱

آزمون مرحله پانزدهم

 

 

۹۵/۴/۲۵

آزمون مرحله شانزدهم

 

 

۹۵/۵/۸

آزمون مرحله هفدهم

 

 

 

۹۵/۵/۲۲

آزمون مرحله هجدهم

 

 

۹۵/۶/۵

آزمون مرحله نوزدهم

 

 

۹۵/۶/۱۲

آزمون مرحله بیستم

 

 

۹۵/۶/۱۹

آزمون مرحله بیست و یکم

 

 

۹۵/۶/۲۶

آزمون مرحله بیست و دوم

 

 

۹۵/۷/۲

آزمون مرحله بیست و سوم(شروع جمع بندی ۹مرحله ای ۷۲۰ساعته)

 

 

۹۵/۷/۹

آزمون مرحله بیست وچهارم (مرحله دوم دوره ی جمع بندی)

 

 

۹۵/۷/۱۶

آزمون مرحله بیست و پنجم(مرحله سوم  دوره ی جمع بندی)

 

۹۵/۷/۲۳

آزمون مرحله بیست و ششم (مرحله چهارم دوره ی جمع بندی)

 

۹۵/۷/۳۰

آزمون مرحله بیست و هفتم(مرحله پنجم دوره جمع بندی)

 

۹۵/۸/۷

آزمون مرحله بیست و هشتم(مرحله ششم دوره جمع بندی)

 

۹۵/۸/۱۴

آزمون مرحله بیست و نهم(مرحله هفتم دوره جمع بندی)

 

۹۵/۸/۲۱

آزمون سی ام(مرحله هشتم دوره جمع بندی)

 

 

۹۵/۸/۲۸

آزمون سی و یکم(مرحله نهم دوره جمع بندی