جستاری در آسیب شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر

نوشته : عباسعلی اکبری

چکیده:

سیاست جنایی هر کشور در سطوح مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی انعکاس می یابد که در این
میان سیاست جنایی تقنینی و قضایی سهم عمده و اساسی در ترسیم سیاست کیفری دارند. مطالعلاه سیاسلات
تقنینی و قضایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر، امکان ارزیابی و آسیب شناسی آن را فلاراهم ملا ی آورد. در
این تحقیق مسئله این است که سیاست جنایی تقنینلای و قضلاایی ایلاران در قبلاال جلارائم ملاواد مخلادر بلاا چلاه
آسیب هایی مواجه است؟ و اصول حتمیت و قطعیت مجلاازا ت هلاا در سیاسلات جنلاایی ایلاران چلاه جایرلااهی
دارند؟ بعد از کنکاش به این نتیجه رسیدیم که سیاست جنایی تقنینی دایر بر سلارکوب، تشلادید مجلاازات و
تعیین مجازات های نامتناسب در جرائم مواد مخدر مورد پذیرش و اقبال سیاست جنایی قضایی قرار نررفتلاه
است و به دنبال آن اصول حتمیت و قطعیت مجازا تها در رویکرد قضایی به دلایل عدیده ازجمللاه اسلاتفاده
بی رویه و بی ضابطه از نهاد های فرد یکردن مجازات مختل شده است.

 

برای دانلود کلیک کنید…

 

آخرین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور٬ آزمون آزمایشی وکالت ، آزمون طبقه بندی وکالت ، آزمون آزمایشی وکالت ۹۵، آزمون طبقه بندی وکالت ۹۵٬ آزمون قضاوت٬ آزمون وکالت٬ تکمیل ظرفیت٬دوره آمادگی قضاوت٬ دوره آمادگی قضاوت ۹۵٬ دوره آمادگی وکالت٬ دوره آمادگی وکالت ۹۵٬سردفتری٬ قانون مجازات اسلامی٬ قضاوت ۹۵٬منابع آزمون سردفتری٬منابع آزمون سردفتری ۹۴٬منابع آزمون قضاوت٬ منابع آزمون قضاوت ۹۵٬ منابع آزمون وکالت٬ منابع آزمون وکالت ۹۴٬ منابع آزمون وکالت ۹۵٬ نظام وظیفه٬وکالت ۹۴٬ وکالت ۹۵٬کارشناسی ارشد٬ کانون٬کانون مرکز٬ کانون وکلا٬کلاس آمادگی آزمون قضاوت٬ کلاس آمادگی آزمون وکالت٬ کلاس آمادگی وکالت ۹۵٬کلاسهای آمادگی وکالت