آئیننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی

شماره ۱۳۰۷۸ ۲۲/۲/۱۳۶۵

سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۵ بنا به پیشنهاد شماره ۶۹۶/۸/۲۹۹۳/۱۱ مورخ ۹/۵/۶۴ وزارت ارشاد اسلامی باستناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۶۳ مجلس شورای اسلامیآئیننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائیرا بشرح زیر تصویب نمودند.

 

ماده ۱-در مواردیکه زمین بلامعارض وقفی ابتدائا با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و صنعتی (دارای موافقت اصولی ) به اجاره واگذار میشود۳۰% قیمت عادله روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری ویاخبره محلی به هنگام تنظیم سند اجاره بعنوان پذیره ابتدائی علاوه بر مال الاجاره عادله روز از متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت خواهد شد بدیهی است نحوه استفاده از مورد اجاره باید در سند اجاره قید گردد۰

تبصره – میزان پذیره رقباتی که بدون سند اجاره در اختیار اشخاص است در صورت موافقت متولی و یا اداره حج و اوقاف وامور خیریه با تنظیم سند اجاره و پرداخت اجور معوقه ایام تصرف مشمول این ماده است مشروط بر این که تصرف متصرف قبل از سال ۱۳۶۱ باشد۰

ماده ۲-مستاجر عرصه ایکه حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است چنانچه بخواهد مورد اجاره رابغیر انتقال دهد۱۵% مابه التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجاررا میباید بعنوان پذیره انتقالی به هنگام تنظیم سند اجاره بنفع موقوفه پرداخت نماید این ترتیب در نقل و انتقالات بعدی نیزرعایت خواهد شدبدیهی است قیمت عرصه بنحو مندرج در ماده ۱ محاسبه خواهد شد۰

تبصره – چنانچه مستاجر در یک قطعه زمین موقوفهواحدهای متعددی احداث نمایددر موقع انتقال قیمت عرصه هر واحد طبق قانون تملک آپارتمانها تعیین و پذیره انتقالی براساس آن محاسبه و دریافت خواهد شد ۰

ماده ۳- در ایجار رقبات بلامعارض موقوفه جهت استفاده بعنوان محل کسب صددرصد سرقفلی درصورت تعلق برابر نظر کارشناس یا خبره محلی از طریق مزایده به هنگام تنظیم سند اجاره بنفع موقوفه وصول خواهد شد۰

ماده ۴-هرگاه مستاجر بخواهدواحد تجاری را که عرصه و اعیان آن وقف است به غیر انتقال دهد بایدبا کسب موافقت متولی و اداره حج و اوقاف و امور خیریه ۱۰% کل سرقفلی محل را که کارشناس یا خبره محلی تعیین می کند به هنگام تنظیم سند اجاره به موقوفه بپردازد و در صورتیکه قبلا سرقفلی بموقوفه پرداخت کرده باشد ۱۰% مزبور نسبت به مابه التفاوت سرقفلی پرداختی قبلی به موقوفه و سر قفلی فعلی محاسبه و دریافت می شود۰

ماده ۵-در صورتیکه مستاجر در زمینی که برای سکونت اجاره نموده وخلاف شرط سند اقدام به احداث محل کسب نموده باشد،در موقع انتقال ملک و یا ایجار محل کسب باید۵۰% سرقفلیرا برابر نظر کارشناس بموقوفه پرداخت نماید۰

ماده ۶-انتقالاتناشی از ارثطبقه اول ارثی وی ازپرداخت پذیره معاف میباشند۰(اصلاحی۴/۸/۱۳۸۲)

ماده ۷-در صورتی که مورد استفاده از زمین منطبق با نیات واقف نباشدکلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسسات عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریها و نیز نهادهای انقلابی مشمول پرداخت پذیره طبق این آئین نامه خواهند بود(اصلاحی۴/۸/۱۳۸۲)۰

ماده ۸-اعطای حق تملک اعیانی در مورد اراضی موقوفه ای که بنا به تشخیص مراجع ذیصلاحکاربری زارعی دارد ممنوع بودهو در ایجار آنها پذیره دریافت نخواهد شد۰

ماده ۹-در مواردی که در میزان نحوه و ترتیب وصول پذیره وسرقفلی و با تغییر نحوه استفاده از مورد اجاره ابهامی و یا اختلافی بوجود آید نظر سرپرست سازمان ملاک عمل خواهد بود۰

ماده ۱۰-وجوهی که از محل پذیره و سرقفلی حاضر از اجاره واستیجار رقبات موقوفه و یا بعنوان اهدائی دریافت می گردد جزء عواید همان موقوفه محسوب و علی ماقرره الواقف بمصرف می رسدودر صورتی که از عواید مذکور پس از وضع مخارج ضروری واجرای نظر واقف مبلغ معتنابهی باقی بماند که بتوان رقبه جدیدی خریداری و یا اقدام به احداث بنا در قسمتی از اراضی آن نمود ، بمنظور استمرار وبقاء موقوفه و تامین نظر واقف و تضمین بیشتر آن برای سالهای آینده با رعایت صلاح و صرفه وقف و با تحصیل مجوز از سرپرست سازمان عمل خواهد شد ۰

 

تبصره – پذیره های ماخوذه در موقع ایجار موقوفات خاص متعلق به کلیه بتون است و میباید جهت استفاده آنان سرمایه گذاری شود۰

ماده ۱۱-ادارات اوقاف و متولیان باید حتی الامکان قبل از ایجار اراضی موقوفه بررسی لازم را معمول تا در صورتی که زمین وقفی جهت ایجاد مسکن ، کارگاه و یا واحدهای صنعتی مناسب و مفید باشد با هماهنگی ادارات ذیربط و بااستفاده از منابع مالی ممکن و یا مشارکت بانکها راسا اقدام به احداث ساختمان نموده و با توجه به نحوه سرمایه گذاری مورد بهره برداری قرار گیرد۰

بدیهی است در صورت عدم امکانات لازم برای اجرای این ماده برابر مفاد آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و سایر مواد این آئین نامه اقدام شود۰ تبصره – اراضی موقوفه ای که برای ساختمان واحدهای تجاری اعم از پاساژ و غیره مناسب باشد میباید توسط متصدیان امر وقف نسبت به احداث انها راسا اقدام و سپس از طریق نشر آگهی مزایده به اجاره واگذار شود۰

نخست وزیر – میرحسین موسوی