افتخاری دیگر برای گروه آموزشی حسن زاده

کسب رتبه ی غرور آفرین ۱ توسط استاد اسماعیلی و رتبه ۲ توسط  استاد  جوان در آزمون  بزرگ اختبار کانون  وکلای خراسان
و پدیرفته شدن استاد محمدی در مقطع دکتری دانشگاه تهران افتخاری بزرگ است که به شما نیز که از اعضای گروه آموزشی 
هستید دلگرمی میدهد که دنباله رو اساتید خود باشید و افتخار بیافرینید.
این پیروزی ارزشمند را صمیمانه به این  بزرگواران  تبریک گفته  و موفقیتشان را  در تمامی مراحل زندگی از درگاه خداوند متعال 
خواستاریم.

محمد جواد حسن زاده