کتاب : جستاری در آسیب شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر

 

عنوان مقاله: جستاری در آسیب شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر

حوزه (های) تخصصی: اختلالات مربوط به مصرف مواد

 

دانلود

 

 

 

X وکالت ۹۵X وکالت ۹۴X نظام وظیفهX منابع آزمون قضاوتX منابع آزمون وکالتX منابع آزمون سردفتریX قوه قضائیهX قانون مجازات اسلامیX سردفتریX آزمون وکالتX آزمون قضاوت