گپ حقوقی-اقتصادی؛بررسی نظام قانون گزاری بین الملل

موضوع برنامه: بررسی نظام قانون گزاری بین الملل
کارشناسان: دکتر امیر حسین نور بخش ودکتر مهدی هداوند
مجری: فرشاد عزیزی
  • در این برنامه به بررسی نظام قانون گزاری بین الملل می پردازیم.
  • کارشناسان از لوازم قانون گزاری و اصلاحات قانونی حقوقی و اقتصادی در روزگار پسا تحریم می گویند.
  • از اینکه در مقابل سرمایه گزاران خارجی که وارد کشور می شوند،باید به لحاظ حقوقی،چگونه موضع گرفت و چطور موانع سرمایه گزاری را از پیش پای آنها برداشت گفتگو کرد.

 

دانلود بخش اول                              دانلود بخش دوم