دبیر مرجع ملی کنسوانسیون مبارزه با فساد منصوب شد

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، درحکم انتصاب دبیر مرجع ملی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد آمده است: با عنایت به تخصص و تجارب ارزنده و با آگاهی از تعهد و مسئولیت پذیریتان، جنابعالی را به سمت «دبیر مرجع ملی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد» منصوب می کنم. انتظار دارم با بهره گیری از توان و تخصص خود، نسبت به انجام دقیق و جدی تکالیف دبیرخانه مرجع اقدام کنید.

در ادامه این حکم آمده است: نظر به اهمیت قانون کنوانسیون مبارزه با فساد و ضرورت اجرای کامل آن لازم است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی و قضائی، مراکز علمی و پژوهشی، نهادهای عمومی و سازمانهای مردم نهاد در ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد که از اهداف مهم نظام و دولت است همت گماشته و پیگیری شایسته را برای تحقق مأموریت های مرجع ملی بعمل آورید.