منابع امتحانی آزمون قضاوت۹۴:

منابع امتحانی آزمون قضاوت۹۴:

-داوطلبان دانشگاهی:

حقوق اساسی ضریب۱

حقوق مدنی ضریب۳

حقوق تجارت ضریب۲

 آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی ضریب۳

آئین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری ضریب۲

حقوق جزای عمومی ضریب۲

حقوق جزای اختصاصی ضریب۲

فقه: مباحث حقوقی شرح لمحه ضریب۲

اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری ضریب۱

 

-داوطلبان حوزوی:

حقوق اساسی ضریب۱

حقوق مدنی ضریب۳

حقوق تجارت ضریب۱

 آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی ضریب۱

آئین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری ضریب۱

حقوق جزا عمومی ضریب۱

متون فقه: بیع مکاسب ضریب۴

اصول فقه: رسائل و جلد یک کفایه ضریب۴