منابع آزمون وکالت

منابع امتحانی آزمون وکالت

۱) حقوق مدنی- ضریب۳

قانون مدنی درنظم حقوق کنونی دکترکاتوزیان

مجموعه قوانین دست نویس قانون مدنی(امیر علی جلیلی)

۲) حقوق تجارت- ضریب۲

 (دوره پنج جلدی)دکترربیعا اسکینی

مجموعه قوانین دست نویس قانون تجارت(شقایق چمن خواه)

 ۳)آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی ضریب۳

(سه جلدی) پیشرفته دکترعبدالله شمس

مجموعه قوانین دست نویس آیین دادرسی مدنی(امیر علی جلیلی)

 ۴)آئین دادرسی کیفری  واجرای احکام کیفری ضریب۲

آیین دادرسی کیفری دکترعلی خالقی

مجموعه قوانین دست نویس آیین دادرسی کیفری(امین بخشی زاده اهری)

 ۵)حقوق جزا عمومی واختصاصی ضریب۲

دوره حقوق جزای عمومی دکتراردبیلی و  سه جلدی(اشخاص- اموال – مالکیت)  دکتر میرمحمد صادقی

مجموعه قوانین دست نویس قانون مجازات اسلامی(مهدی صیادی)

۶)اصول استنباط

اصول استنباط دانشگاهی ابولحسن محمدی