شوراي نگهبان نظر خود را در مورد لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم اعلام كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي و يكم تيرماه يكهزار و سيصد و نود چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 07/05/1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
– اشكال قبلي اين شورا اين بود كه لايحه ارسالي ماهيتاً قضائي است و با توجه به نظريه شماره 79/21/1065 مورخ 30/7/1379اين شورا، بايد توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و پس از طي مراحل قانوني تقديم مجلس مي‌گرديد با عنايت به مراتب مذكور علي‌رغم اصلاحات به عمل آمده، علاوه بر اشكالات و ابهامات متعددي كه در اين مصوبه وجود دارد، اشكال مذكور مرتفع نگرديده و كماكان به قوت خود باقي است.