آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور – مصوب 1394

ماده 1- وارد‌کنندگان کالاهاي مورد نياز واحدهاي توليدي با استفاده از اعتبارات اسنادي (LC) و ثبت برات اسنادي (با تعهد بانک) در صورت تمايل به ترخيص با حداقل اسناد، بايد درخواست ترخيص با حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس نمايند.

ماده 2- بانک‌هاي عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد (اصل قبض انبار به اضافه رونوشت اسناد حمل ظهرنويسي شده توسط بانک يا تصوير پيش‌فاکتور اوليه و تصوير بارنامه) و همچنين اخذ تعهد لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنين توافق با واردکننده در خصوص نحوه تسويه ريالي و در صورت قبول کليه مسئوليت هاي مترتبه از سوي واردکننده در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرايط اعتبار اسنادي و ثبت سفارش و پيش‌فاکتور برات اسنادي، نسبت به صدور گواهي بلامانع بودن ترخيص کالا پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزي به گمرک از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي موضوع بند «ج» ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور اقدام نمايند.
ماده 3- گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است پس از بلامانع اعلام شدن ترخيص کالا به وسيله بانک عامل، با اخذ اصل قبض انبار، اصل ترخيصيه و تصوير ساير اسناد مندرج در ماده (2) و تعهد سه ماهه جهت ارائه اصل اسناد ظهرنويسي شده به وسيله بانک و دريافت حقوق ورودي با رعايت جزء (2) بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و ساير مقررات نسبت به ترخيص کالا اقدام نمايد.
ماده 4 – وارد‌کنندگان کالاهاي مورد نياز واحدهاي توليدي با استفاده از حواله بايد در صورت تمايل به ترخيص از طريق حداقل اسناد، در زمان انجام حواله، درخواست ترخيص به روش حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس نمايند. بانک هاي‌ عامل مکلفند به محض دريافت صددرصد معادل ريالي ارز مربوطه و وثايق مربوطه طبق مقررات پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزي ظرف (48) ساعت مراتب را از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي موضوع بند (ج) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور جهت ترخيص کالا با حداقل اسناد به گمرک اعلام نمايند.
ماده 5- در خصوص واردکنندگاني که بدون استفاده از ساز و کار بانکي اقدام به واردات مي‌کنند گمرک جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با حداقل اسناد در چارچوب مقررات مربوط نسبت به ترخيص کالاها اقدام نمايد.
ماده 6- به گمرک جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود کالاهايي را که يکبار با مجوز سازمان ملي استاندارد ايران وارد و ترخيص شده است، در موارد بعدي با ارائه گواهينامه مذکور (همان کالا با همان مشخصات) با تأييد سازمان يادشده بدون نياز به اخذ مجوز جديد با رعايت ساير مقررات، ترخيص نمايد. سازمان ملي استاندارد ايران در موارد ذيل، گواهينامه ثبت واردات مواد اوليه، تجهيزات حد واسط و اجزاء و قطعات ماشين‌آلات خط توليد اعطا مي‌نمايد:
1- واردات مواد اوليه و تجهيزات مزبور توسط واحدهاي توليدي در حد نياز سالانه آنها
2- شرکتهاي بازرگاني که مبادرت به واردات مواد اوليه براي واحدهاي توليدي مي‌نمايند، با ارائه قرارداد بين شرکت و واحد توليدي قبل از ثبت سفارش محموله هاي وارداتي
تبصره 1- مدت اعتبار گواهينامه مذکور دو سال از زمان صدور خواهد بود. حق نمونه برداري تصادفي از محموله و آزمون براي سازمان ملي استاندارد ايران محفوظ بوده و در صورت مشاهده عدم انطباق اين امتياز سلب و از محموله‌هاي وارداتي آتي آن واحد نمونه ‌برداري مي‌گردد.
تبصره2- مفاد اين ماده غير از موارد مندرج در بند (2) شامل شرکت هاي بازرگاني که مبادرت به واردات اقلام مذکور نمايند، نمي شود.
تبصره3- کالاهايي که از نظر ايمني و بهداشت حايز اهميت بوده و فهرست آن هر سال توسط سازمان ملي استاندارد ايران اعلام مي‌گردد، از شمول تسهيلات فوق‌الذکر مستثني مي‌باشد.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور، اين مصوبه را در تاريخ 29/4/1394 براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ کرد.