نحوه محاسبه اضافه کاري بر مبناي مزد ماهانه

رويه معمول و مورد عمل در کارگاههاي مشمول قانون کار براي محاسبه اضافه کاري بر اساس تقسيم مزد ماهانه به ٣٠ روز و تقسيم مزد روزانه به ٧ ساعت و ٢٠ دقيقه انجام مي شود که با اضافه کردن ۴٠ % به مزد يك ساعت کار عادي، مزد يك ساعت اضافه کاري محاسبه خواهد شد با وجود اين از آنجا که ملاك محاسبه اضافه کاري بر مبناي مزد ماهانه تقسيم بر ١٩٢ ساعت امتياز بيشتري ر ا براي کارگران متضمن مي باشد به اين لحاظ ترتيب اجراي آن مخالفتي با قانون نداشته و با توجه به استمرار آن و ايجاد حق مكتسبه اي براي کارگران ذينفع تكليف به ادامه اجراي آن خواهد بود .