با توجه به تصویب ابتدایی شیوه‌نامه برگزاری اختبار در کمیسیون‌های مشترک کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز متن مصوب منتشر می‌شود.

متن شیوه‌نامه برگزاری اختبار بدین شرح است:

1- کارآموزان وکالت پس از اتمام دوره با تسلیم مدارک کارآموزی و اعلام ختم دوره، درخواست شرکت در اختبار را می نمایند.

2- پس از بررسی مدارک توسط کمیسیون، لیست اسامی کارآموزان مجاز به شرکت در اختبار کتبی و شفاهی حداقل 15 روز قبل از تاریخ برگزاری اختبار به دفتر کمیسیون اعلام شود.

3- اساتید اختبار حداقل یک ماه قبل از تاریخ برگزاری اختبار، انتخاب و معرفی می شوند.

4- حداقل 20 روز قبل از تاریخ برگزاری اختبار، جلسه‌ای با حضور اعضای اختبار، نایب رییس کمیته یک و نماینده کمیسیون کارآموزی تشکیل می‌شود. در این جلسه، علاوه بر معارفه، بر نکات زیر تاکید می شود:

– هماهنگی اساتید هر درس برای طراحی سوال های کتبی و حتی المقدور شفاهی

– سوال ها، کاربردی و حاوی نکات عملی- وکالتی باشد.

– تعیین بارم نمره هر سوال و نیز هر قسمت مشخص از سوال به نحوی که تعادل لازم در تصحیح اوراق و تعیین نمره برقرار شود.

– سوال ها و بارم نمرات بین گروه اساتید هر درس محرمانه باقی می ماند.

– در صورتی که اساتید هر درس لازم بدانند نسبت به تایپ و تکثیر سوال‌ها اقدام نموده و بسته سوال ها را مهر و امضاء شده، نیم ساعت قبل از برگزاری اختبار به دفتر کمیسیون کارآموزی تحویل می‌دهند. در غیر این صورت یک ساعت و نیم قبل از اختبار، در حضور حداقل یکی از اساتید، متن سوال‌ها توسط دفتر کمیسیون کارآموزی تایپ و تکثیر می‌شود.

– در برگه سوال، مدت زمان پاسخگویی و جواز استفاده از کتاب قانون یا عدم جواز آن ذکر می شود.

– اساتید هر درس، در زمان برگزاری اختبار درس مربوط، در محل حضور داشته و در صورت صلاحدید به سوال‌های کارآموزان پاسخ می دهند.

5- پس از پایان اختبار هر درس، پاسخ نامه ها کدگذاری شده، سربرگ حاوی مشخصات کارآموز جدا شده و در دفتر کمیسیون نگهداری می شود. پاسخ نامه‌ها (بدون سربرگ) بین اساتید هر درس تقسیم می شود.

6- پاسخ نامه ها ظرف یک ماه پس از اختبار کتبی تصحیح و به دفتر کمیسیون تحویل می شود. نمرات کتبی تا پایان اختبار شفاهی در دفتر کمیسیون محفوظ می ماند.

7- ظرف ده روز پس از اختبار کتبی اساتید هر درس ، برنامه زمان برگزاری اختبار شفاهی را تعیین و به دفتر کمیسیون اعلام می کنند. در صورت نیاز ، هر گونه تغییری با هماهنگی استاد مربوط بعمل می آید. تغییرات به نحوی انجام می شود که کارآموزان از حداقل دو روز قبل مطلع شوند.

8- دفتر کمیسیون کارآموزان را در گروه های مختلف تقسیم بندی می کند. تعیین گروه ها به نحوی است که استاد تصحیح کننده پاسخ نامه ها و استاد اختبار شفاهی، در هر گروه، واحد نباشند. جابجایی کارآموزان در گروه ها منوط به تایید کمیسیون است.

9- نتیجه اختبار شفاهی به تدریج یا در پایان توسط استاد مربوط به دفتر کمیسیون تحویل می شود.

10- اعضای کمیسیون ضمن هماهنگی با دبیر در جلسات اختبار شفاهی حضور می یابند.

11- دفتر کمیسیون پس از ثبت نمرات کتبی و شفاهی ، مراتب را به تایید استاد مربوط می رساند.

12- پس از تکمیل لیست نمرات و معدل گیری، جلسه مشترکی با حضرر نایب رییس کمیته الف، اساتید اختبار و اعضای کمیسیون کارآموزی تشکیل و پس از تایید نهایی ، نتیجه به هیات مدیره گزارش می شود.

13- پس از اظهار نظر هیات مدیره در خصوص نتیجه اختبار ، کارنامه کارآموزان توزیع می شود.

14- کارآموزانی که به نمره یک یا چند درس اختبار کتبی اعتراض داشته باشند، مراتب اعتراض خود را کتباً و حداکثر ظرف مدت 5 روز پس از موعد توزیع کارنامه، به دفتر کمیسیون اعلام می‌کنند.

15- اعتراض مربوط به هر درس، توسط اساتید همان درس به طور جمعی بررسی می شود و افزایش نمره، منوط به تایید اکثریت اساتید درس مربوط است.

از وکلا و کارآموزان دعوت شده که ظرف دو هفته نظر خود را نسبت به شرح وظایف مذکور، به منظور بررسی و در صورت لزوم لحاظ در تصویب نهایی به طور کتبی به دفتر کمیسیون کارآموزی ارائه کنند.