معرفی کتاب:آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی؛

معمولا قوانین و مقررات، دستورها و بخشنامه های مرتبط با حوزه ثبت به صورت پراکنده و دسترسی به آنها دشوار می باشد .سران دفاتر بویژه سردفتران جدید، دفتریاران، کارآموزان و بسیاری از علاقمندان این حوزه به اقتضای کار و مسئولیت خود باید به این موارد آشنایی و آگاهی لازم داشته و همواره از قوانین و مقررات جدید و تغییرات ایجادی مطلع باشند تا علاوه بر انجام وظایف به نحو مطلوب، در اثر عدم آگاهی و غفلت گرفتار مشکلات بزرگ و گرفتاریهای جبران ناپذیر نشوند…

کتاب حاضر با بهره مندی از تجارب چندین ساله مولفان و نظرات اساتید بزرگ ثبت و مطالعه، تحقیق و بررسی دقیق تمامی قوانین مرتبط با حوزه ثبت پاسخگوی تمامی نیازهای مخاطبان بوده و علاوه بر آن گام موثر و مثبتی در ایجاد وحدت رویه امور دفترخانه ها خواهد بود:

این کتاب در ده بخش به شرح ذیل تنظیم شده است :
الف-رعایت امور اولیه و عمومی در تنظیم کلیه اسناد رسمی
ب-قوانین و مقررات مرتبط با کار و وظایف دفاتر اسناد رسمی
ج-موادی از قوانین و مقررات موضوعه مرتبط با دفاتر اسناد رسمی
د-امور مالی و مالیاتی دفاتر اسناد رسمی
ه-سایر وظایف و امور مربوط به دفترخانه
و-…