رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ابلاغ کرد :

با توجه به اینکه مطابق اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب اسلامی غیر شیعه و نیز اقلیت های دینی زرتشتی، کلیمی و مسیحی در احوال شخصیه تابع آئین و احکام مذهب و دین خود می‌باشند،‌ در اجرای تبصره 4 ماده 2 نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنها افراد واجد صلاحیت به سردفتری ازدواج و طلاق مختص پیروان دین یا مذهب خود منصوب می‌شوند

تارنمای رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامه نظارت بر اجرای نظام نامه مربوط به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق اقلیت های دینی از سوی معاونت قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک صادر و ابلاغ گردید.

متن بخشنامه بدین شرح است:

ادارات کل ثبت اسناد واملاک استانها

با توجه به اینکه مطابق اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب اسلامی غیر شیعه و نیز اقلیت های دینی زرتشتی ، کلیمی و مسیحی در احوال شخصیه تابع آئین و احکام مذهب و دین خود می باشند ،‌در اجرای تبصره ۴ ماده ۲ نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنها افراد واجد صلاحیت به سردفتری ازدواج و طلاق مختص پیروان دین یا مذهب خود منصوب می شوند . لذا مؤکداً متذکر می شود :

۱- سران دفاتر ازدواج و طلاق اهل تسنن و اقلیت های دینی ، به منظور ثبت وقایع مربوط به هم کیشان خود انتخاب و منصوب شده و این مهم در ابلاغ آنها نیز درج گردیده است . لذا با توجه به محدود بودن اذن آنها ، صرفاً مجاز به ثبت وقایع مربوط به اهل مذهب یا دین خود هستند و نباید در امر ثبت ازدواج و طلاق سایر افراد مداخله نمایند .

۲- ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها به سران دفاتر ازدواج و طلاق غیر شیعه ( اعم از مسلمانان اهل سنت و اقلیت های دینی ) تکلیف نمایند در طرح تابلو و سربرگ دفتر و کاربرد عناوین خود ، عبارت صریح و روشنی که اختصاص دفتر ایشان به مذهب یا اقلیت خاص را گواهی دهد درج نمایند .

۳- عدم رعایت حدود اذن در تنظیم اسناد مربوط به ازدواج و طلاق و نیز عدم اجرای تکلیف مقرر در بند ۲ جهت رسیدگی انتظامی به اداره کل امور اسناد و سردفتران گزارش شود .

احمد تویسرکانی

معاون رئیس قوه قضائیه و

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور