✅در جلسات مجلس درباره طرح آموزش و پذیرش وکالت چه می‌گذرد؟

جزییات دقیقی از از جلسات کارگروه ویژه بررسی طرح پذیرش و آموزش وکالت تاکنون منتشر نشده و اطلاعات پراکنده و اندکی در این‌خصوص گاه بیان می‌گردد.

برای مثال در جلسه مورخ ١٣٩٧/١١/٩ هیات مدیره کانون مرکز، دکتر عیسی امینی چنین گفت:

▪️در آخرین جلسه‌ی مجلس درباره‌ی طرح پذیرش، تعداد وکلا و ضریب گنجایش کشور را محاسبه و به عنوان ضابطه ارائه کردیم و ملاک طرف مقابل را پرسیدیم. گفتند متوسط نمره‌ی نفر اول و آخر به عنوان ملاک باشد. 

▪️نتیجه استدلال غیر موجه طرفداران این طرح این مى شد که هر ساله بیش از بیست هزار وکیل پذیرفته شوند. 

▪️ما محاسبه کردیم و گفتیم که اگر به ملاک شما عمل شود می خواهید با این میزان پذیرش سالیانه وکیل چه کار کنید؟ 

▪️آن‌ها طرح را به رأی گذاشتند. جناب پورمختار، دو هیأت تحقیقی، یک نماینده از مرکز مشاوران، یک نماینده از کانون وکلای دادگستری مرکز و یک نماینده از مرکز پژوهش‌ها حضور داشتند. نهایتاً هیچ‌کدامشان به این طرح رأی ندادند. 

▪️قرار بود طرف مقابل آمار بیاورد که نیاورد و صرفاً به آمار کشور فرانسه استناد کردند. 

▪️ما گفتیم که در مقایسه با کشور فرانسه که  از هر صد نفر یک نفر وکیل وجود دارد در ایران هم نسبت وکیل به جمعیت کشور با آن کشور تقریباً برابرى دارد و البته اگر شاخص اقتصادی فرانسه و انحصار خدمات حقوقی توسط وکلا را ملاک قرار دهیم ما نیاز به کاهش ظرفیت داریم. به‌هرحال، من وضع را مثبت می‌بینم