استاد حسن زاده

پیام وکیل راهنما

سه بال موفقیت در آزمون وکالت و قضاوت.
 ✨ذهن تحلیلی ، مهارت تست زنی، انگیزه وباور✨

این سه بال موفقیت رو تقویت کن.
قوی باش، حق گرفتنی است.

جنگ، جنگ اراده هاست، پایه علمی، خیلی مهم نیست.
مهم این است که اراده محکم داشته باشی و برای هدفت که رتبه یک است، به صورت مستمر، تلاشی هوشمندانه داشته باشی.

حق گرفتنی است.
شاید کمی دیرتر ولی درست در زمانی که به صلاح است، خداوند متعال مارا  به هدفمان می رساند.
محکم باش و با اراده آهنین به نحو مستمر تلاش کن و حقت رو بگیر.
رتبه یک حق شماست….

در آغوش خدا مانا باشید.

محمد جواد حسن زاده
مدیر دپارتمان گروه آموزشی وکیل راهنما
وکیل پایه یک دادگستری