مراجعه ۲۵۰۰ زن به دلیل نزاع به پزشکی قانونی تهران

به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، در فروردین ماه امسال ۶ هزار و ۴۸۶ نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال۹۶ که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۶ هزار و ۸۵۱ نفر اعلام شده بود ۵ درصد کاهش یافته است.

بنابر این گزارش از کل مراجعین به دلیل آسیب های ناشی از نزاع در فروردین ماه ۳ هزار و ۹۰۳ نفر مرد و ۲ هزار و ۵۸۳ نفر زن بوده اند.