رای بدوی : استرداد جهیزیه

چکیده:
اگر زوج ذیل سیاهه جهیزیه را امضا کرده باشد، در زمان استرداد موظف به استرداد همه اقلام است هرچند فاکتور خرید برخی اقلام به نام زوج باشد

تاریخ رای: ۱۳۹۳/۶/۱۱

✅رای بدوی(قطعی)

در این پرونده خواهان خانم م.ک. با وکالت آقای ح.م. دادخواستی به خواسته استرداد جهیزیه طبق سیاهه پیوست به طرفیت خوانده آقای ح.ر. تقدیم داشته است، هرچند که خوانده در دفاع بیان داشته که اثاثیه منزل و آنچه که در لیست جهیزیه قید گردیده را شخصاً خریداری نموده است و در جهت اثبات آن فاکتورهایی را ارائه داشته است اما از آنجائی که لیست سیاهه جهیزیه را امضاء نموده است و امضاء لیست سیاهه در واقع پذیرش اموال مذکور به  عنوان جهیزیه زوجه می باشد و در حقیقت امضاء ذیل سند عادی سیاهه حاکی از این است که زوجه این اموال را به  عنوان جهیزیه به منزل زوج آورده است تا در جهت زندگی مشترک استفاده گردد و زوج نیز به صراحت اقرار به امضا ذیل سند عادی سیاهه جهیزیه نموده است و دفاع وی به اینکه سند مذکور فاقد تاریخ یا امضاء شهود می‌باشد کافی برای برائت ذمه وی یا ارائه فاکتور خرید از سوی زوج با امضاء لیست جهیزیه نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چه بسا که عرف خرید برخی اقلام جهیزیه را به عهده زوج نهاده و زوج با خرید آن ها به عنوان اقلام جهیزیه به زوجه تقدیم می‌دارد. النهایه با پذیرش خواسته خواهان مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به استرداد جهیزیه وفق لیست پیوست به نفع خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۷۱ دادگاه عمومی حقوقی