چه وجوهی مشمول کسر حق بیمه است ؟

چه وجوهی مشمول کسر حق بیمه است ؟
 

▪️حقوق، دستمزد و کارمزد.
▪️فوق العاده های شغل.
▪️اضافه کار، شب کاری و نوبت کاری.
▪️فوق العاده خارج از مرکز.
▪️فوق العاده انجام کارهای سخت و زیان آور.
▪️کمک هزینه خواربار و مسکن.
▪️مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی.
▪️فوق العاده های ثابت و مانند آنها.
▪️پاداش به جز مواردی که مشمول کسر حق بیمه نیست.

 چه وجوهی مشمول کسر حق بیمه نیست ؟

▪️بازخرید ایام مرخصی.
▪️کمک هزینه اولاد.
▪️هزینه سفر و فوق العاده ما موریت.
▪️عیدی و پاداش نهضت سوادآموزی.
▪️حق شیر و پاداش افزایش تولید.
▪️خسارت اخراج و مزایای پایان کار.
▪️حق همسر که در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، پرداخت می شود.