ظرفیت آزمون وکالت کانون استان مرکزی تعداد ١۵ نفر تعیین شد

ظرفیت کانون استان مرکزی در آزمون وکالت ۹۶

✅ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در آزمون سال ٩۶ کانون وکلای دادگستری استان مرکزی تعداد ١۵ نفر تعیین شد
 

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،کمیسیون موضوع تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری متشکل از رئیس کل دادگستری استان مرکزی،رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب اراک،رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی جهت تعیین تعداد کارآموزان وکالت تشکیل و تصمیم بر آن شد کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۵ کارآموز وکالت پذیرش و جذب نماید.