برترینهای آزمون هفدهم آمادگی آزمون وکالت 96

برترینهای آزمون هفدهم آمادگی آزمون وکالت ۹۶

۱  الناز آزادی
۲  شیما شهرکی
۳  طاهره رستمی
۴  شیوا رحمانی
۵  نازنین سازش
۶  محسن میرزا بابایی
۷  محمد جواد رحیمی
۸  فاطمه عسکری
۹  شیما رمضانی
۱۰  مریم پرند
۱۱  الهام بامری
۱۲  سعیده زابلی
۱۳  اکرم والی نیا
۱۴  آزاده اربابی
۱۵  حمید سلمانی
۱۶  فرزانه رستگار
۱۷  فاطمه بخشی زاده
۱۸  منصوره خیابانی
۱۹  نیره دهقانی
۲۰  ناهید جنتی