برترینهای آزمون شانزدهم

برترینهای آزمون شانزدهم آمادگی آزمون وکالت ۹۶

 

 

۱

محسن میرزا بابایی

۲

الهام بامری

۳

سیداحمد یوسف خانی

۴

نعیمه عبدالهی شهری

۵

سید محمد حسینی

۶

علی زحمانی زو

۷

علی اصغر محمدی طراقطی

۸

نازنین سازش

۹

منیره علوی مهاجر

۱۰

مریم ملیونی

۱۱

ابوالفضل غیث زاده

۱۲

زینب علیزاده

۱۳

محمد علی سعید نژاد

۱۴

ناهید جنتی

۱۵

ربابه اصل محمدی

۱۶

مرتضی بهادری

۱۷

فاطمه ایزانلو

۱۸

مریم پرند

۱۹

اعظم حسن آبادی

۲۰

الناز آزادی