نظریه مشورتی قانون مجازات

((نظریّه‌ شماره نظریه: ۷/۹۲/۹۶۴؛
سال ۱۳۹۲)

«با توجّه به این‌که، مقنّن در قانون مجازات اسلامی، مصوّب ۱۳۹۲؛ در مقام ایجاد نظم خاصّی برای مجازات شروع به جرم است؛
لذا، در تمام مواردی که، مشمول مادّه‌ی ۱۲۲ قانون مذکور است، مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این مادّه، تعیین نموده است.
هم چنین، با توجّه به لزوم یکسان‌سازی نحوه‌ی رسیدگی در امور قضایی که در بند (۷) سیاست های کلان مقام معظّم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است،
و با توجّه به مادّه ی ۷۲۸ قانون مزبور، در خصوص لغو کلّیّه‌ی مقرّرات و قوانین مغایر با این قانون؛
به نظر، این اطلاق شامل کلیّه‌ی قوانین و مقرّرات خاصّ و عامّ در خصوص موضوع سؤال است.
زیرا، چنان‌چه، قایل به عدم نسخ موارد خاصّ مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدّت و ضعف میزان مجازات، و عدم تناسب آن خواهیم بود.
در نتیجه، کلّیّه‌ی مقرّراتی که، در قانون به طور خاصّ برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است، با تصویب و لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی، مصوّب ۱۳۹۲؛ ملغی، و مجازات شروع به جرم در تمام جرایم، مطابق بندهای ذیل مادّه‌ی ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با رعایت مادّه‌ی ۱۰ همان قانون، تعیین می شود».