مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی

 

مهدی انصاری

امیرناصر کاتوزیان

 

چکیده: حق استفاده از محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی است. با وجود این، حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی بیگانه نیست. قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت های زیست محیطی کارآمد نیست. به همین مناسبت، پارلمان و شورای اروپا در سال ۲۰۰۴ دستورالعملی درباره مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست، تصویب کرد که دولت ها ملزم هستند قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد کنند. هدف اصلی در طراحی دستورالعمل، پیشگیری و جبران خسارت¬های زیست محیطی با رعایت «اصل آلوده کننده باید بپردازد»، است.

فایل تمام متن:

 مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی (نوع: PDF  حجم: ۳۱۴KB)

 

 

آزمون وکالت ، وکالت ۹۴ ، وکالت ، آزمون وکالت ۹۵