جبهه مقاومت، امتداد جبهه هشت سال دفاع مقدس است قائم مقام بنیاد شهید وامور ایثارگران با اشاره به اینکه رزمندگان مدافع حرم درجبهه مقاومت انقلاب اسلامی درحال مبارزه هستند، گفت: جبهه مقاومت، امتداد جبهه هشت سال دفاع مقدس است. جبهه مقاومت، امتداد جبهه هشت سال دفاع مقدس است به گزارش ایرنا ازبنیاد شهید، سردارمحسن انصاری درنشست مشترک هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اظهارکرد: مردم ولایت مدار ایران اسلامی بار دیگر با حضور سرمایه های اجتماعی انقلاب اسلامی، امنیت ملی را تأمین و همچون گذشته دشمنان را از دست درازی به این انقلاب مأیوس کردند. وی افزود: شهدای جبهه مقاومت اسلامی، شهدای تأمین امنیت ملی و پایدارسازی انقلاب اسلامی هستند. ** هنر مدیریت سازمان دراقدامات کنترلی، بازدارندگی و پیشگیرانه به موقع است سردارانصاری درخصوص ارتباط تخلفات اداری با ساخت درونی بنیاد و اهمیت کار هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، گفت: منابع انسانی به عنوان مؤلفه های نرم و منابع فیزیکی به عنوان مؤلفه های سخت، ساخت درونی هر سازمانی را تشکیل می دهند. باید در نظر داشت که رخ دادن اتفاقات وابسته به انسان در هر سازمانی متصور است ولی هنرمدیریت سازمان در اقدامات کنترلی، بازدارندگی، پیشگیرانه و به موقع است. قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه یکی از اقدامات انجام شده درنظام، راه اندازی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان همراه با تجزیه و تحلیل علل وقوع جرم، بیان راهکار برای مقابله با این اتفاقات و سالم سازی دستگاه ها است، خاطرنشان کرد: تخلفات اداری کارکنان در کاهش بهره وری سازمان، کاهش اعتبار سازمان نزد جامعه هدف و همچنین کاهش اعتبار سازمان در جامعه نقش بسیاری دارد. سردارانصاری گفت: ساخت درونی بنیاد شهید و امور ایثارگران، یک ساخت توسعه ای است و نیازهای جامعه هدف فعلی ما نیز درحال تغییر است. با توجه به این تغییرات، سازمانی می تواند به عنوان یک سازمان یادگیرنده و پویا به حیات خود در جامعه ادامه دهد که خود را با تغییرات محیطی نیازهای جامعه تحت پوشش خود هماهنگ کند. قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: با توجه به اینکه تعداد اعضای جامعه هدف اضافه می شود پس بنیاد به دلیل اینکه دارای یک ساخت درونی توسعه ای است باید ظرفیت سازی جدیدی کرده و مرتباً و مستمراً ظرفیت های جدید ایجاد کند تا هم بتواند نیازهای جامعه هدف را که در حال تغییر است و مأموریت توسعه ای که همان توسعه فرهنگی است را پاسخگو باشد؛ به همین دلیل است که قانون گذار دبیرخانه شورای عالی توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار داده است و فرض بر آن بوده است که ساخت درونی بنیاد، یک ساخت توسعه ای و مرتباً در حال توسعه و ظرفیت سازی جدید است. وی ادامه داد:رسیدگی اثربخش به تخلفات اداری، تقویت کننده ساخت درونی بنیاد شهید و امور ایثارگران است. درغیر این صورت این تخلفات، ساخت درونی بنیاد را تضعیف کرده و موجب ضربه به روحیات کارکنان، کاهش انگیزه کارکنان، خدشه دار شدن اجرای قوانین، صدمه خوردن به اجرای تجربیات و مهارت های کسب شده، مختل شدن روابط سازمانی و از بین رفتن یک محیط مدیریتی پویا می شود و در نهایت تخلفات ساخت توسعه ای بنیاد را تضعیف و یا تخریب می کند. ** بنیاد شهید افضل نهادها است قائم مقام بنیاد شهید و امورایثارگران با اشاره به اینکه در دوره مدیریتی جدید ظرفیت سازی در بنیاد درحال ایجاد است، افزود: سازمان ما به فرموده حضرت امام خمینی (ره) افضل نهادها است. این سازمان باید با کاهش تخلفات اداری و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری دستگاه عصمت و طهارت درجامعه باشد پس اثربخشی در رسیدگی به تخلفات اداری یکی از الزامات اداری است. وی برجلوگیری از منفعل شدن مؤلفه های ساخت درونی بنیاد از تخلفات تأکید کرد وگفت: اثربخشی آرای صادره و توجه به نقش بازدارندگی آن، قبول احتمال تخلف کارکنان ازسوی مدیران، آموزش قوانین و مقررات، ارتقای مبانی دینی، اعتقادی و بصیرتی کارکنان، تقویت نظارت و بازرسی، جلوگیری ازعدم تطبیق شغل و شاغل، علمی کردن اجرای تنبیهات، روشن کردن علل جرم زایی و جرم خیزی، سرعت در تکمیل پروژه دولت الکترونیک و تبیین تأثیر عوامل بیرونی بر تخلفات کارکنان سازمان از جمله عوامل مؤثر در ادامه روند و کار توسعه ای سازمان و کاهش تخلفات اداری کارمندان است و در نهایت باعث تقویت مؤلفه های ساخت درونی بنیاد که همان ساخت توسعه ای و ظرفیت سازی است، می شود.

 قائم مقام بنیاد شهید وامور ایثارگران با اشاره به اینکه رزمندگان مدافع حرم درجبهه مقاومت انقلاب اسلامی درحال مبارزه هستند، گفت: جبهه مقاومت، امتداد جبهه هشت سال دفاع مقدس است.

به گزارش ایرنا ازبنیاد شهید، سردارمحسن انصاری درنشست مشترک هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اظهارکرد: مردم ولایت مدار ایران اسلامی بار دیگر با حضور سرمایه های اجتماعی انقلاب اسلامی، امنیت ملی را تأمین و همچون گذشته دشمنان را از دست درازی به این انقلاب مأیوس کردند.
وی افزود: شهدای جبهه مقاومت اسلامی، شهدای تأمین امنیت ملی و پایدارسازی انقلاب اسلامی هستند. 

** هنر مدیریت سازمان دراقدامات کنترلی، بازدارندگی و پیشگیرانه به موقع است 
سردارانصاری درخصوص ارتباط تخلفات اداری با ساخت درونی بنیاد و اهمیت کار هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، گفت: منابع انسانی به عنوان مؤلفه های نرم و منابع فیزیکی به عنوان مؤلفه های سخت، ساخت درونی هر سازمانی را تشکیل می دهند. باید در نظر داشت که رخ دادن اتفاقات وابسته به انسان در هر سازمانی متصور است ولی هنرمدیریت سازمان در اقدامات کنترلی، بازدارندگی، پیشگیرانه و به موقع است.
قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه یکی از اقدامات انجام شده درنظام، راه اندازی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان همراه با تجزیه و تحلیل علل وقوع جرم، بیان راهکار برای مقابله با این اتفاقات و سالم سازی دستگاه ها است، خاطرنشان کرد: تخلفات اداری کارکنان در کاهش بهره وری سازمان، کاهش اعتبار سازمان نزد جامعه هدف و همچنین کاهش اعتبار سازمان در جامعه نقش بسیاری دارد.
سردارانصاری گفت: ساخت درونی بنیاد شهید و امور ایثارگران، یک ساخت توسعه ای است و نیازهای جامعه هدف فعلی ما نیز درحال تغییر است. با توجه به این تغییرات، سازمانی می تواند به عنوان یک سازمان یادگیرنده و پویا به حیات خود در جامعه ادامه دهد که خود را با تغییرات محیطی نیازهای جامعه تحت پوشش خود هماهنگ کند.
قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: با توجه به اینکه تعداد اعضای جامعه هدف اضافه می شود پس بنیاد به دلیل اینکه دارای یک ساخت درونی توسعه ای است باید ظرفیت سازی جدیدی کرده و مرتباً و مستمراً ظرفیت های جدید ایجاد کند تا هم بتواند نیازهای جامعه هدف را که در حال تغییر است و مأموریت توسعه ای که همان توسعه فرهنگی است را پاسخگو باشد؛ به همین دلیل است که قانون گذار دبیرخانه شورای عالی توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار داده است و فرض بر آن بوده است که ساخت درونی بنیاد، یک ساخت توسعه ای و مرتباً در حال توسعه و ظرفیت سازی جدید است.
وی ادامه داد:رسیدگی اثربخش به تخلفات اداری، تقویت کننده ساخت درونی بنیاد شهید و امور ایثارگران است. درغیر این صورت این تخلفات، ساخت درونی بنیاد را تضعیف کرده و موجب ضربه به روحیات کارکنان، کاهش انگیزه کارکنان، خدشه دار شدن اجرای قوانین، صدمه خوردن به اجرای تجربیات و مهارت های کسب شده، مختل شدن روابط سازمانی و از بین رفتن یک محیط مدیریتی پویا می شود و در نهایت تخلفات ساخت توسعه ای بنیاد را تضعیف و یا تخریب می کند.

** بنیاد شهید افضل نهادها است
قائم مقام بنیاد شهید و امورایثارگران با اشاره به اینکه در دوره مدیریتی جدید ظرفیت سازی در بنیاد درحال ایجاد است، افزود: سازمان ما به فرموده حضرت امام خمینی (ره) افضل نهادها است. 
این سازمان باید با کاهش تخلفات اداری و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری دستگاه عصمت و طهارت درجامعه باشد پس اثربخشی در رسیدگی به تخلفات اداری یکی از الزامات اداری است.
وی برجلوگیری از منفعل شدن مؤلفه های ساخت درونی بنیاد از تخلفات تأکید کرد وگفت: اثربخشی آرای صادره و توجه به نقش بازدارندگی آن، قبول احتمال تخلف کارکنان ازسوی مدیران، آموزش قوانین و مقررات، ارتقای مبانی دینی، اعتقادی و بصیرتی کارکنان، تقویت نظارت و بازرسی، جلوگیری ازعدم تطبیق شغل و شاغل، علمی کردن اجرای تنبیهات، روشن کردن علل جرم زایی و جرم خیزی، سرعت در تکمیل پروژه دولت الکترونیک و تبیین تأثیر عوامل بیرونی بر تخلفات کارکنان سازمان از جمله عوامل مؤثر در ادامه روند و کار توسعه ای سازمان و کاهش تخلفات اداری کارمندان است و در نهایت باعث تقویت مؤلفه های ساخت درونی بنیاد که همان ساخت توسعه ای و ظرفیت سازی است، می شود.

آخرین اخبار حقوقی٬ آخرین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور٬ آزمون آزمایشی وکالت ، آزمون طبقه بندی وکالت ، آزمون آزمایشی وکالت ۹۵، آزمون طبقه بندی وکالت ۹۵٬ آزمون قضاوت٬ آزمون وکالت٬ تکمیل ظرفیت٬ دوره آمادگی قضاوت٬ دوره آمادگی قضاوت ۹۵٬ دوره آمادگی وکالت٬دوره آمادگی وکالت ۹۵٬سردفتری٬ قانون مجازات اسلامی٬ قضاوت ۹۵٬کارشناسی ارشد٬ کانون٬کانون مرکز٬ کانون وکلا٬کلاس آمادگی آزمون قضاوت٬ کلاس آمادگی آزمون وکالت٬ کلاس آمادگی وکالت ۹۵٬ کلاسهای آمادگی وکالت٬ مرجع حقوقی٬ منابع آزمون سردفتری٬ منابع آزمون قضاوت٬ منابع آزمون قضاوت ۹۵٬ منابع آزمون وکالت٬منابع آزمون وکالت ۹۵٬ نظام وظیفه٬ وکالت٬ وکالت ۹۵