آيين نامه اجرايي قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست ابلاغ شد…

معاون اول رئيس جمهور، آيين نامه اجرايي قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست را که به تصويب هيئت وزيران رسيده است، براي اجرا ابلاغ کرد. بر اساس اين آيين نامه، متقاضيان […]