تعداد ۵ نظریه مشورتی کاربردى در زمینه تصرف عدوانی

 ۵ نظریه مشورتی کاربردى در زمینه تصرف عدوانی ۱️⃣شماره نظریه۳۷۹/۹۳/۷ تاریخ نظریه۱۳۹۳/۰۲/۲۲ نظریه در مورد دعوای تصرف عدوانی چنانچه از طریق شکایت کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می […]