دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی 
دکتر حسین غلامی 

 

جهت دانلود کلیک کنید…

چکیده
جرم شناسی به عنوان یک رشته تخ ّ ص صی که موضوع آن مشاهده و مطالع ه
علمی علل ارتکاب جرم است ، قدمتی بیش از صد سال دارد. جرم شناسی و
رشته های مرتبط با آن مانند جامع هشناسی جنایی, روان شناسی جنایی و
بزهکاری اطفال در ایران ، بیش از نیم سده است که در برنامه های آموزشی
دانشکده های حقوق , دانشگاه پلیس و نیز در برنامه های درسی دانشکد ه های
علوم اجتماعی با عنوانهای جامعه شناسی انحراف , آسیب شناسی اجتماعی و
حتی با خود عنوان جر م شناسی گنجانده شده , تدریس و تحقیق می شود، ولی
به رغم این قدمت ، جنب ه نظری  کاربردی این رشته به لحاظ مشکلات مربوط
به آموزش و پژوهش آن، گسترش شایسته را در جامعه ما نیافته است.