بررسی عوامل مؤثر بر
بزه دیدگی زنان شهر تهران


سهیلا صادقی فسائی، زهرا میرحسینی

 

جهت دانلود کلیک کنید…

 

چکیده: امروزه تحولات نوین در حوزه مطالعات جرم شناسی سبب شده است که توجه محققین علوم
اجتماعی و جرم شناسی به آن سوی عمل مجرمانه، یعنی قربانیان جرایم معطوف شود. بر اساس رویکردهای
قربانی محور، شرایط حاکم بر تکوین جرم و وقوع بزه دیدگی مورد بررسی و کنکاش قرار م ی گیرد تا بتوان
جهت پیشگیری از جرم و کاهش تبعات آن گام برداشت. مقاله حاضر که مبتنی بر پژوهشی کیفی است، با
استفاده از روش تحقیق کیفی و انجام مصاحبه های عمیق با ۶۵ زن ۱۹ تا ۶۰ ساله تهرانی، علل بزه دیدگی
زنان را بر اساس روایت خود آنان مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار دهد. یافته های این تحقیق حاکی از آن
است که زنان مصاحبه شونده عواملی نظیر: بی احتیاطی زنان، نوع فعالیت های روزمره، نوع رفتار و پوشش،
خشونت درحوزه خصوصی و عمومی، نابسامانی خانوادگی و ضعف در جامعه پذیری ، ناکارآمدی یا نبود قوانین
حمایتی و اجتماعی، عدم آموزش روش های دفاع از خود، درهم ریختگی فضای شهری، وجود مکان های جرم
خیز و مخفی نظیر زیرگذرها و معابر تاریک، وجود نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی نظیر بیکاری و فقر را
در کنار ویژگی های فیزیولوژیک و زیستی، از جمله مهم ترین دلایل بزه دیدگی می دانند.