شروع آزمونهای ۳۱ مرحله ای ( حضوری و اینترنتی ) آمادگی آزمون وکالت و قضاوت ۹۵

از تاریخ ۲۵ دی ماه

 

آقای محمد جواد حسن زاده : ۰۹۱۵۱۰۵۱۹۴۵

۰۵۱-۳۸۶۷۱۱۸۵ دپارتمان حقوق

آدرس :مشهد دانشجو ۱۰ پلاک ۲۹

موسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس