نگرش برقانون « کار نوعاً کشنده » ضابطه و مصادیق
مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۰
کیومرث کلانتری
فتاح جعفری زاده

چکیده
ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب سال ۱۳۷۰ ) و بند ۲ ماده « ب» بر اساس بند
را « قصد انجام کار نوعاً کشنده » ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب سال ۱۳۹۰ ) قانونگذار
به عنوان ضابطۀ قتل (جنایت) عمدی در حقوق کیفری پذیرفته است از آنجا که تعریفی از
در قانون وجود ندارد، لذا درعمل تفاسیر و تعابیر مختلفی از این « کار نوعاً کشنده » عمل یا
ضابطه در محاکم وجود دارد و رویۀ قضایی که به خصوص در آراء شعب دیوان عالی
کشور متجلی است، حاکی از آن است که دادگاهها و شعب دیوان با تفسیر موسع بند ب
را صرف نظر از موضع اصابت، برای تحقق قتل « استفاده از آلت قتاله » ماده ۲۰۶ ، صرف
عمدی کافی می دانند. این مقاله به بحث پیرامون برخی از اشکالات در رویه قضایی در
و تعیین معیار و ضوابطی جهت تشخیص و « کار نوعاً کشنده » خصوص تشخیص ضابطه
می پردازد و مصادیقی از آن را تبیین می نماید. « کار نوعاً کشنده » تعیین

 

برای دانلود کلیک کنید…

 

 

آخرین اخبار حقوقی٬آخرین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور٬ آزمون آزمایشی وکالت ، آزمون طبقه بندی وکالت ، آزمون آزمایشی وکالت ۹۵، آزمون طبقه بندی وکالت ۹۵٬ آزمون قضاوت٬ آزمون وکالت٬ تکمیل ظرفیت٬دوره آمادگی قضاوت٬ دوره آمادگی قضاوت ۹۵٬ دوره آمادگی وکالت٬ دوره آمادگی وکالت ۹۵٬سردفتری٬ قانون مجازات اسلامی٬ قضاوت ۹۵٬مرجع حقوقی٬ منابع آزمون سردفتری٬ منابع آزمون قضاوت٬ منابع آزمون قضاوت ۹۵٬ منابع آزمون وکالت٬ منابع آزمون وکالت ۹۵٬ نظام وظیفه٬ وکالت٬وکالت ۹۵٬ کارشناسی ارشد٬ کانون٬ کانون مرکز٬کانون وکلا٬ کلاس آمادگی آزمون قضاوت٬ کلاس آمادگی آزمون وکالت٬کلاس آمادگی وکالت ۹۵٬کلاسهای آمادگی وکالت