واحدهای ذیل [از مجتمع قضائی امام خمینی(ره) واقع در خیابان شهید مدرس] به محل جدید واقع در بلوار شهید ساجدی، حد فاصل ساجدی ۷ و ۹، ساختمان دادگستری کل استان خراسان رضوی تلفن۶۰۲۲۱۱۶۰ منتقل گردیده اند:

حوزه ریاست کل دادگستری استان
حوزه دادستان عمومی و انقلاب مشهد
رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد
حفاظت و اطلاعات
حوزه معاونت اداری و مالی
پشتیبانی و خدمات
امور مالی
رفاه و تعاون
دیوان محاسبات
ارزشیابی قضات
دیوان عالی کشور
معاونت برنامه ریزی وتوسعه ی قضایی
دیوان عدالت اداری
دفتر حمایت از حقوق زنان وکودکان
گزینش
کارگزینی
رایانه
شورای ورزش
روابط عمومی