11

 

22

33 44 55

 

 برنامه متون فقه ارشد حقوقی؛

  1. 1.       پیشنهاد می شود که حداقل نصف زمان مطالعه در هر روز را به درس متون فقه اختصاص دهید، مثلا صبح تا ظهر به مطالعه درس متون فقه اختصاص دهید و بعد از ظهر را نیز به سایر دروس اختصاص دهید.
  2. 2.       بنابر اهمیت برخی از مباحث و فراوانی سئوالات مطرح شده در سالهای گذشته پیشنهاد می شود که مباحث به ترتیب ذیل مطالعه گردند؛ 1. متاجر  2. اجاره  3. نکاح و طلاق   4. وصیت  5. ارث  6. حدود، قصاص و دیات  7. قضا 8. شهادت  9. سایر عقود معین   10. سایر مباحث نیز دارای اهمیت هستند و باید مورد مطالعه قرار گیرند لکن مباحث مشخص شده در فوق بهتر است در اولویت قرار گیرند.

توضیحات؛

  1. 1.       بعد از اتمام این برنامه زمان باقی مانده را به مرور نکات مهم اختصاص دهید.
  2. 2.       در مورد متون حقوقی نیز به دلیل کمبود وقت و حجم زیاد مطالب به آن دسته از دانشجویانی که تا به حال موفق به مطالعه متون حقوقی نشده اند توصیه می شود که زمان   باقی مانده را صرف نکات مهم نمایند.