سلام
ازاواخر تابستان تعدادی از دوستان که یا تازه فارغ التحصیل می شدند یا در ماههای اخیر. جهت برگزاری دوره بلند مدت آمادگی آزمون وکالت مراجعه یا بابنده ودیگر اساتید گروه آموزشی حسن زاده تماس می گرفتندمبنی برتشکیل دوره جهت آزمون وکالت در سال 93 که با توجه به دوره های مشهد وشهرستانهای نیشابور وبجنورد
علی الرغم میل همه اعضای گروه این خواسته دوستان اجابت نشد،در روزهای اخیر ومخصوصا حضور موسسه وگروه درنمایشگاه کتاب ودرخواستهای که در نمایشگاه انجام گرفت جهت شروع اولین دوره (وکالت 93)باتوجه به رسیدن حدنصاب لازم تصمیم مدیران ومدرسان گروه برآن شد که با توجه به سبک شدن حجم دوره های ارشد از اوایل آذرماه دوره1 بلند مدت ویژه قبولی در آزمون وکالت سال 93 شروع گردد تا اجابت امر این دوستان شده باشد وهم با تجربه سالهای قبل وبا توجه به اینکه بیشتر قبول شدگان گروه از دوره های اول بوده اند،این دوره را هرچه سریعتر شروع نماییم تادروس به صورت تفصیلی ومفهومی به طور کامل تدریس گردند.
مکان برگزاری جلسه توجیهی ودیگر اخبار مربوط به دوره از طریق سایت وپیامک اعلام می گردد.
ازهمه عزیزانی که از شهرستانها جهت حضور در کلاسهاحضور به هم می رسانندتقاضاداریم قبل از هر گونه تصمیم جهت گرفتن خوابگاه ومحل سکونت با مسوولین موسسه مشورت نمایند تاباهماهنگی از محلی نزدیک ومورد تایید موسسه جهت سکونت درطول دوره بهره مند گردند.
تلفنهای موسسه: 8492672 0511