رییس جدید اسکودا معرفی شد،عامری جزء نوابان انتخابی نبود.

در جلسه عصر روز سه شنبه ، مورخ ۱۳۹۲/۸/۷ انتخابات جهت تعیین رییس و نواب رییس و بازرس اصلی وعلی البدل اتحادیه انجام و در نهایت نتایج زیر حاصل شد .
آقای بهمن کشاورز ،رییس اتحادیه
آقایان عبدالصمد دولاح و دکتر حسن فرهودی نیاد ، نواب رییس
آقایان کیومرث سپهری و غلامرضا ریاضی بازرس اتحادیه