طبق قانون وکالت رییس جمهور می بایست پروانه وکالت خود را تحویل کانون دهد:

محمود علیزاده طباطبایی وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به قانون وکالت گفت: در این قانون ذکر شده است که وکلا نمی‌توانند شغل دولتی برعهده بگیرند.
علیزاده طباطبایی گفت: مطابق قانون وکالت حجج اسلام حسن روحانی و مجید انصاری نمی‌توانند همزمان با تصدی مشاغل دولتی، پروانه وکلا داشته باشند و باید پروانه خود را تحویل کانون وکلا دهند.

محمود علیزاده طباطبایی وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به قانون وکالت به فارس گفت: در این قانون ذکر شده است که وکلا نمی‌توانند شغل دولتی برعهده بگیرند.

علیزاده طباطبایی ادامه داد: در قانون منع اشتغال به بیش از یک شغل هم، وکالت دادگستری شغل محسوب شده و وکلا نمی‌توانند مشغول انجام کارهای دولتی شوند.

وی تأکید کرد: با توجه به این قوانین آقایان روحانی و انصاری که هم اکنون عهده دار سمت‌های دولتی شده‌اند، باید پروانه وکالت خود را تحویل کانون وکلا دهند.

این در حالی است که در ‌ماده ۷ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ آمده است:

به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:

۱ – اتباع خارجه.

۲ – قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از‌شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف.

۳ – کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال است.

۴ – محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.

۵ – اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.

۶ – اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.

۷ – اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند.

۸ – محکومیت به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه‌محکمه محکومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.

۹ – کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌ای که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.

۱۰ – اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبق ماده ۴۷ این قانون از شغل وکالت معلق هستند.

۱۱ – اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.

۱۲ – وکلایی که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.

۱۳ – وکلایی که در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک این قانون در هر حوزه قضایی تعیین می‌نماید درخواست پروانه وکالت‌ننمایند.