دانشگاه علوم قضایی از بین دانش آموختگان ، بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده 8 “آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های بالاتر” ابلاغیه شماره 22354/و مورخ 2/3/1391 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نیمسال اول سال تحصیلی 93-1392 در دوره دکتری بدون آزمون در رشته های حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم شناسی با شرایط زیر دانشجو می پذیرد
اطلاعیه پذیرش دانشجو در دوره دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۳-۹۲ دانشگاه علوم قضایی
دانشگاه علوم قضایی از بین دانش آموختگان ، بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۸ “آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های بالاتر” ابلاغیه شماره ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ در دوره دکتری بدون آزمون در رشته های حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم شناسی با شرایط زیر دانشجو می پذیرد:
افرادی که واجد شرایط در بندهای الف و ب باشند می توانند تقاضای خود را برای پذیرش در دوره دکتری بدون آزمون، به تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم قضایی ارسال نمایند.
الف- دانش اموختگانی که به لحاظ میانگین کل دوره با احتساب نمره پایان نامه (دفاع از پایان نامه با درجه عالی یعنی ۱۹ به بالا) جزء رتبه های اول تا سوم دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند، در صورت داشتن یکی از شرایط زیر:
۱- دارای حداقل دو مقاله مستخرج از پایان نامه ،پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو )در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛
۲- دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد دارای حد اقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ،پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی –پژوهشی با نمایه معتبر بین المللی یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو )در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛
۳- رتبه اول المپیاد های علمی – دانشجویی یا آزمون سراسری کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ،پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ؛
۴- دانش آموخته رتبه اول در دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دارای حد اقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ،پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو در دوره تحصیلی کارشناسی کارشناسی ارشد؛
۵- دارندگان نشان طلای کشوری المپیادهای دانش آموزی (موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی )دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ،پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو ؛
۶- رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های معتبر علمی (از قبیل خوارزمی،جوان خوارزمی، رازی و فارابی )در دوره کارشناسی ارشد با مشارکت حداقل سی وپنج درصد ،دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ،پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی با رعایت مفاد تبصره ۱۰ ماده ۲ یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ؛
دانش آموختگانی که مشمول مقررات بند های ۲ تا ۶ هستند با معرفی نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
ب- سایر شرایط:
۱-رشته تحصیلی مورد تقاضا برای دکتری با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی مرتبط باشد (تشخیص این موضوع به عهده دانشگاه می باشد)
۲- متقاضی باید دوره کارشناسی ارشد را حداکثر طی ۵ نیمسال گذرانده باشد.
۳- از زمان فراغت از تحصیل متقاضی بیش از دو سال نگذشته باشد (فارغ التحصیلان ۱/۷/۱۳۹۰ به بعد)
۴- متقاضی باید در هنگام ارائه درخواست پذیرش، مدرکی دال بر احراز حدنصاب یکی از آزمون های زبان مورد قبول دانشگاه به شرح جدول زیر ارائه نماید:
حداقل نمره قابل قبول

نام آزمون

۵۰

MCHE

5/5

IELTS

500

TOEFL (PBT)

61

TOEFL (IBT)

500

TOLIMO

5- متقاضی در زمان ارائه درخواست نباید دانشجوی مقطع دکتری سایر موسسات و دانشگاهها باشد.
پس از بررسی مدارک از داوطلبان واجد شرایط دعوت به مصاحبه خواهد شد.
زمان مصاحبه علمی از طریق سایت دانشگاه یا تلفنی به اطلاع واجدین شرایط خواهد رسید. در زمان مصاحبه اصل کلیه مدارک باید همراه متقاضی باشد.
ثبت نام قطعی پس از پذیرش علمی، منوط به تایید دبیرخانه هیات مرکزی گزینش دانشجوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد بنابرین دانشگاه از صدور هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل تا دریافت این تاییدیه معذور است.