برنامه کلاسی مشاورین حقوقی اصناف گروه 3

گروه 3

روز

ساعت

استاد

           کلاس

شنبه

14 الی 17

     استاد شیعه علی
            201
دوشنبه

14 الی 17

       استاد بخشی محبی
            301
 چهارشنبه

14 الی 17

استاد آوان             201