برنامه کلاسی مشاورین حقوقی اصناف گروه 2

گروه 2

 

روز

ساعت

استاد

کلاس

یکشنبه

 14 الی 17

       استاد شریف زاده      301

سه شنبه

 14 الی 17

  استاد سپهر     301

پنجشنبه

 14 الی 17  استاد قابل     301