به استناد ذیل ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، میزان محاسبه یک روز بازداشت بدل از جزای نقدی، هر 3 سال یک بار محاسبه شده و بعد از درخواست وزیر دادگستری و تایید رییس قوه قضاییه ابلاغ و اجرایی می شود.

وزیر دادگستری از موافقت رییس قوه قضاییه با درخواست افزایش مبلغ بازداشت بدل از جزای نقدی به ازای روزانه ۳۰ هزار تومان خبر داد.

سید مرتضی بختیاری گفت: به استناد ذیل ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، میزان محاسبه یک روز بازداشت بدل از جزای نقدی، هر ۳ سال یک بار محاسبه شده و بعد از درخواست وزیر دادگستری و تایید رییس قوه قضاییه ابلاغ و اجرایی می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه در تاریخ ۱۸ اسفند ماه سال جاری، مدت ۳ سال این مبلغ قانونی تمام می شود، به آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه پیشنهادکردیم با توجه به تورم موجود در این ۳ سال مبلغ قبلی با افزایش حدود ۵۰ درصدی از ۲۰ هزار تومان ۳ سال قبل به ۳۰ هزار تومان افزایش یابد که رییس قوه قضاییه با این درخواست موافقت کرد.وزیردادگستری گفت: از ابتدای فروردین ماه سال ۹۲ بازداشت بدل از جزای نقدی برای محکومیت های مالی به ازای روزانه ۳۰ هزار تومان محاسبه می شود.(نقل از حمایت)