کمیسیون تبصره ذیل بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری چه وظایفی بر عهده دارد؟

کمیسیون  تبصره ذیل بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری چه وظایفی بر عهده دارد؟

۱-جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصل بهداشت باشد.

۲-جلوگیری از آلوده کردن هوا با هر وسیله اعم از گردو خاک و بو و دود و سوزانیدن اشیاء‌و زباله و یا نصب لوله بخاری یا کانال و یا هرگونه مجرایی به طرف معبر که محل عبور دود باشد.

۳-جلوگیری از ریختن آشغال و زباله و ضایعات ناشی از فعالیت کسبی و فضولات ساختمانی و مواد نفتی و روغنی و فاضلاب از هر رقم در سطح معبر و جوی  های آب و تاکید بر حمل آوار یا زباله با وجود اخطار شهرداری و همچنین جلوگیری از خساراتی که از طریق شستن و غیره و ریختن مواد نفتی و تهیه بتن به سطح معابر وارد می شود و همچنین دفع مواد زائد و ذبح احشام در محل های غیر مجاز (به استثنای قربانی ها و نذور ).

۴-جلوگیری از نصب هر نوع و هر قسم دکه که در سطح شهر اعم از پیاده رو ،معبر ،روی جوی و باغچه حاشیه ای و یا متن خیابانها برای هر منظور و عنوان بدون اجازه شهرداری باشد و همچنین ممانعت از پارک طویل المدت وسایل نقلیه اقساطی یا مستعمل متروکه در کنار معبر.

۵-جلوگیری از مخطط و نقاشی کردن یا آگهی و الصاق آن‌ در سطوح مشرف به معابر عمومی و ابنیه بدون اجازه شهرداری و موافقت مالک و همچنین ممانعت از الصاق هر گونه آگهی بر روی تابلوهای راهنمایی و رانندگی و یا وارد ساختن خسارت به آنها به نحوی که از حالت انتفاع خارج گردد وهمچنین جلوگیری از نصب هرگونه تابلوهای تبلیغاتی در میادین ،پارکها و معابر عمومی بدون اذن شهرداری‌.

۶-کنترل و جلوگیری از احداث شبکه تلفن ،برق ،آب ،گاز  و سایر تاسیسات در معابر و شوراع عام و حفر چاه بدون مجوز شهرداری و با مجوز و عدم نصب علائم هشدار دهنده در مدت عملیات و یا عدم پوشش متناسب دهانه حفره ها و یا چاههای حفاری شده. 

ترکیب اعضای کمیسیون عبارتند از :سه نفر نماینده به انتخاب شورای اسلامی شهر  اما در عمل شورای اسلامی شهر ،نمایندگان بهداشت،شهرداری و قوه قضاییه را به عنوان اعضاء این کمیسیون معرفی می نماید.

این کمیسیون در مقام رسیدگی به اعتراض به نظریه شهرداری تشکیل می شود بنابراین برخلاف کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ۷۷ شهرداری ،ابتدا به موضوع تحت صلاحیت رسیدگی نمی کند .تصمیم کمیسیون ممکن است مبنی بر تایید و یا رد نظریه شهرداری در مورد مشاغل مزاحم باشد.ابن تصمیم غیر قابل تجدید نظر و قطعی می باشد.البته مطابق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری می توان به رای قطعی کمیسیون در این مرجع اعتراض نمود .بدیهی است تا زمانی که رای در دیوان عدالت اداری نقض نگردد و یا دستور موقت جلوگیری از اجرای رای از دیوان عدالت صادر نگردد.رای کمیسیون لازم الاجراء خواهد بود.

کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل،تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم  به خارج شهر است.تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری بیان می دارد:

"شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج شهر مکلف است مراتب را ضمن اعطاء مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) انتخاب خواهند شد تسلیم کند رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است."

هر گاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد  و با صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.

البته ناگفته نماند که از طریق محاکم حقوقی و کیفری هم میتوان علیه صنوف و یا فرد مزاحم شکایت نمود و یا دادخواست حقوقی مطرح کرد ،تفاوت طرح دعوی و یا شکایت در محاکم با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵۵ در این است که دراین کمیسیون ،شهرداری شاکی قضیه بوده اما در محاکم هر شخص ذینفعی می تواند از اقدامات زیانبار صنوف مزاحم شکایت نماید.

به هر حال چنانچه موضوع از طریق شهرداری پی گیری شود،شهرداری می تواند به صاحبان صنوف مزاحم مهلت مناسبی دهد تا نسبت به رفع مزاحمت اقدام نمایند.