سه نظریه مشورتی بسیار کاربردی پیرامون پرداخت مهریه

سه نظریه مشورتی بسیار کاربردی پیرامون اجرای حکم محکومیت به پرداخت مهریه از نوع سکه

۱️⃣شماره نظریه۴۵۲۷/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۰/۱۰/۲۷

♦️نظریه
با توجه به مقررات ماده ۲۷۹ قانون مدنی در صورت کلی بودن موضوع تعهد، متعهد مجبور به ایفای فرد اعلای آن نمی باشد بنابراین در فرض استعلام سکه بهار آزادی(موضوع مهریه) اعم از قدیم یا جدید می تواند به عنوان مهریه پرداخت شود و زوج را نمی توان ملزم به تادیه نوع خاص و گرانتر سکه نمود مگر اینکه محرز شود منظور آن نوع خاص بوده است.

۲️⃣شماره نظریه۴۳۲۳/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۰/۱۰/۰۵

♦️نظریه
سکه بهار آزادی اعم از قدیم و جدید می تواند به عنوان مهریه پرداخت شود و زوج را نمی توان ملزم به پرداخت نوع خاص و گرانتر نمود مگر اینکه محرز شود منظور آن نوع خاص بوده است.

۳️⃣شماره نظریه۴۱۹۴/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۰/۰۹/۲۶

♦️نظریه
هر سکه بهار آزادی اعم از قدیم و جدید می تواند به عنوان مهریه پرداخت شود و نمی توان زوج را ملزم به پرداخت نوع خاص و گرانتر نمود، مگر آنکه محرز شود که منظور آن نوع خاص بوده است.