روش تعویض اسناد مالکیت

گاها به موجب سهل انگاری یا به موجب یک اتفاق از قبیل سیل_ آتش سوزی ، سند مالکیت غیر قابل استفاده میشود در این مواقع مالک یا قائم مقام و یا وکیل قانونی وی با ارائه تقاضا که سند مالکیت غیرقابل استفاده شد ضمیمه آن میباشد از اداره ثبت تقاضای سند جدید را مینماید .
تقاضا پس از دستور رئیس ثبت در دفتر اندیکاتور ثبت و به بایگانی ارسال میشود پس از پیوست پرونده به دفتر املاک ارجاع و از سوی مسئول دفتر املاک کنترل و جهت مراجعه بعدی جهت دریافت سند به متقاضی اعلام و سپس دستور تحریر سند مالکیت جدید و ابطال سند مالکیت را اعلام مینماید.
مسئول دفتر املاک پس از اخذ گواهی دفتر بازداشتی مبنی بر عدم بازداشت ملک سند مالکیت جدید را تحریر و سند مالکیت اولیه را ابطال و مراتب را در ثبت املاک مربوط اخبار مینماید.
مسئول دفتر املاک سند را امضاء و پرونده جهت ضبط در بایگانی تا مراجعه مالک به بایگانی فرستاده میشود .
زمانیکه مالک به اداره ثبت اسناد جهت اخذ سند مراجعه مینماید پرونده از بایگانی اخذ وبه حسابداری ارسال میگردد تا بهاء سند مالکیت از مالک اخذ میگردد.
مسئول حسابداری قبض مربوطه را صادر و حهت پرداخت بهاء سند به متقاضی تسلیم و پس از واریز بهاء سند مالک نسخ لازم را به حسابداری ثبت اعاده میگرددو پس از گواهی حسابداری مبنی بر پرداخت بهای سند سپس سند مالکیت در دفتر تسلیم اسناد ثبت و با احراز هویت مالک در قبال اخذ رسید به او تحویل میشود .
حسین عموئی مدرس دانشگاه